...voor een opbrengst uit conflicten
mail print linkedin twitter

Advies en begeleiding

1. Conflictmanagement met een opbrengst uit conflicten

Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde manager eenderde van zijn of haar tijd kwijt is met conflicten. Deze tijd wordt besteed aan het omgaan met situaties waarin de manager zélf als conflictpartij is betrokken of waarbij hij of zij is betrokken om conflicten van de medewerkers te voorkomen en/of op te lossen. Door op een meer effectieve manier om te gaan met conflicten kan tijdwinst worden geboekt en hoge (conflict)kosten worden vermeden.

Om te komen tot gedragsverandering zal er structureel beleid moeten worden ontwikkeld. Conflictmanagement zal moeten worden geïntroduceerd en er zal gekeken moeten worden naar een vorm die past bij de organisatie. U investeert in een positieve conflictcultuur waar ook opbrengsten uit conflictsituaties kunnen worden behaald. 
Ik kan u adviseren hoe u dit in uw organisatie het beste kunt doen. 

Interesse? Klik hier

2.  GLANS-methode: een pre-competitieve methode voor duurzame samenwerking en stakeholdermanagement

Om voorafgaand aan de samenwerking ook een opbrengst te kunnen behalen uit de verschillende en soms tegenstrijdige belangen van betrokkenen, is de GLANS-methode ontwikkeld. Met behulp van deze methode worden afspraken gemaakt die een duurzame samenwerking mogelijk maken, bijdragen aan het behoud en de verbetering van (netwerk)relaties, ergernis en escalatie voorkomen en tijd- en kostenbesparend zijn.

Het resultaat is duurzaam. Het draagvlak voor gemaakte afspraken is groot, en er is gebruik gemaakt van de kennis en expertise van de partijen. Het onderlinge vertrouwen is vergroot, de verwachtingen zijn helder, en men is op een open en transparante wijze tot afspraken  gekomen. Ook is er duidelijkheid over de gevolgen wanneer de uitvoering of nakoming van de afspraken onverhoopt niet zo lopen als verwacht.

Interesse? Klik hier

3. Conflictanalyse:

De keuze voor een passende methode om een conflict aan te pakken is niet altijd makkelijk te maken.
Een conflictanalyse kan hierbij helpen.

Zo wordt bekeken wie direct of indirect bij het conflict betrokken zijn (geweest) en welke rol zij daarbij spelen of gespeeld hebben. Ook wordt bekeken welke factoren van belang zijn geweest bij het ontstaan en bij het escaleren van het conflict en wat een eerdere oplossing heeft voorkomen. Dit onderzoek leidt tot een rapportage bestaande uit analyse, conclusie en advies welke conflicthanteringsmethode passend is en waarom. 

Interesse? Klik hier

4. QuickConflictScan

Vanuit Mediation Plus heb ik een QuickConflictScan© ontwikkeld. Deze scan geeft snel een overzichtelijk beeld van wat conflicten voor medewerkers betekenen en de wijze waarop zij momenteel omgaan met conflictgevoelige situaties binnen de organisatie. Ook geeft de scan een beeld van de heersende conflictcultuur binnen een organisatie.

De QuickConflictScan© kan worden ingezet bij teamontwikkeling, bij mediations, bij fusies en overnames en kan tevens als benchmark dienen.

Medewerkers beantwoorden individueel en digitaal een aantal vragen. De antwoorden worden door ons geanonimiseerd verwerkt in een eindrapport. Dit eindrapport bevat de gemiddelde resultaten van de ingevulde vragenlijsten. Omwille van de privacy is daaruit niet te herleiden wie welke antwoorden heeft gegeven. De medewerkers ontvangen separaat hun eigen antwoorden. Zo kunnen zij hun eigen antwoorden vergelijken met het gemiddelde.

Interesse? Klik hier